Juridische informatie

Privacybeleid

Bij Aprico geloven we sterk in het beschermen van de privacy van onze klanten en potentiële klanten (“u”). Dit Privacybeleid beschrijft de informatie die we verzamelen via onze activiteiten en via https://www.aprico-consult.com/ (“onze website”), hoe we deze gebruiken en de manieren waarop deze kan worden onthuld.

Aprico zet zich in voor de bescherming van de privacy van persoonlijke gegevens. Het waarborgen van de veiligheid is de kern van alles wat we doen. Om u te voorzien van gegevens over onze producten en diensten, kunnen we informatie over u moeten verzamelen. In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we de persoonlijke gegevens die we eventueel verzamelen, gebruiken. Websites van derden die toegankelijk zijn via onze website vallen niet onder dit Privacybeleid en Aprico aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot websites van derden.

We bekijken dit Privacybeleid regelmatig. Af en toe kunnen we wijzigingen of aanvullingen op dit Privacybeleid nodig hebben die van invloed kunnen zijn op de manier waarop we met uw persoonlijke gegevens omgaan. Wij zullen op deze pagina aangeven wanneer het Privacybeleid is gewijzigd, dus raadpleeg onze website voor de laatste versie.

1. Uw gegevens

Dit Privacybeleid vertelt u hoe wij, Aprico, uw persoonlijke gegevens zullen verzamelen en gebruiken om u te voorzien van een positieve ervaring op onze website en in het gebruik van onze producten en diensten.

Om informatie, producten en diensten aan u te kunnen leveren, moeten wij persoonlijke gegevens verzamelen voor de volgende doeleinden en uw persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt op basis van een wettelijke basis, dit omvat, maar is niet beperkt tot:

DoelWettelijke grond
klantenbeheerContract
Legitiem belang
AanwervingLegitiem belang
MarketingLegitiem belang

In ieder geval zijn we vastbesloten om ervoor te zorgen dat de informatie die we verzamelen en gebruiken geschikt is voor deze doeleinden en geen inbreuk vormt op uw privacy. Wanneer onze verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voor de intrekking ervan aan te tasten.

2. Informatiebeveiliging

Aprico maakt gebruik van fysieke, administratieve en technische beveiligingen en maatregelen om de door ons bijgehouden informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging en onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies.

Onze werknemers en derden met toegang tot persoonlijke gegevens zijn verplicht om de in dit Privacybeleid vermelde principes te respecteren en na te leven. De toegang is beperkt tot personen met een legitieme noodzaak om toegang te krijgen tot de informatie. Onze servers worden onderhouden in beveiligde faciliteiten.

3. Delen van informatie

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of anderszins openbaar maken aan derden zonder uw toestemming, behalve in de volgende omstandigheden:

 • Wij zullen uw persoonsgegevens bekendmaken aan een geschikte derde partij of wettelijke autoriteit als wij van mening zijn dat u betrokken bent bij illegaal of schadelijk gedrag; als wij daartoe wettelijk verplicht zijn; of als wij van mening zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om (1) te voldoen aan de wet of aan een juridisch proces; (2) onze rechten en eigendommen of die van onze klanten te beschermen en te verdedigen; (3) fraude te voorkomen; (4) te beschermen tegen misbruik, verkeerd gebruik of onbevoegd gebruik van onze website; of (5) de persoonlijke veiligheid of eigendommen van onze klanten, andere personen, of het publiek te beschermen.
 • We kunnen derden inschakelen om diensten aan ons te leveren, zoals technische, administratieve, logistieke of professionele diensten. Deze derden kunnen toegang hebben tot de persoonlijke gegevens die nodig zijn om hun functies uit te voeren, maar niet voor andere doeleinden. Zij zijn gebonden aan contractuele en geheimhoudingsovereenkomsten om geen persoonlijke gegevens te onthullen voor andere doeleinden.

Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan entiteiten of (sub)contractanten van de Aprico groep, leveranciers en dienstverleners die buiten de EER zijn gevestigd in landen die geen adequate bescherming van persoonsgegevens bieden, zal Aprico passende en passende waarborgen bieden om uw persoonsgegevens te beschermen, zoals modelclausules die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.

4. Hoe Aprico de informatie gebruikt

Aprico zal de door u verstrekte persoonlijke gegevens verwerken (verzamelen, opslaan en gebruiken) op een manier die compatibel is met de GDPR. Wij zullen uw persoonlijke gegevens accuraat en up-to-date houden, en niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden die hierboven in de sectie ‘Uw gegevens’ zijn beschreven.

Aprico is verplicht om informatie te bewaren in overeenstemming met de wet, zoals informatie die nodig is voor de inkomstenbelasting en de controle. Hoe lang bepaalde soorten persoonlijke gegevens moeten worden bewaard, kan ook worden bepaald door specifieke vereisten van de bedrijfssector en overeengekomen praktijken. Afhankelijk van de individuele behoeften van het bedrijf kunnen er naast deze periodes ook persoonlijke gegevens worden bewaard.

Aprico gebruikt geen geautomatiseerde of profileringssystemen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

5. Onder welke omstandigheden neemt Aprico contact met mij op?

Ons doel is niet opdringerig te zijn en we verbinden ons ertoe geen irrelevante of onnodige vragen te stellen.

6. Kan ik de persoonlijke gegevens die Aprico over mij heeft te weten komen?

Op uw verzoek kan Aprico bevestigen welke persoonlijke gegevens wij over u bewaren en hoe deze worden verwerkt.

Op uw verzoek kan Aprico bevestigen welke persoonlijke gegevens wij over u bewaren en hoe deze worden verwerkt. Als betrokkene geniet u de volgende rechten, die onder bepaalde omstandigheden van toepassing kunnen zijn en die onderworpen kunnen zijn aan bepaalde voorwaarden, vrijstellingen of uitzonderingen zoals uiteengezet in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming:

 • Recht van toegang. U hebt het recht om bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dit het geval is, om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en informatie met betrekking tot de verwerking.
 • Recht op rectificatie. U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren, uw persoonsgegevens aan te vullen en ontvangers aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt op de hoogte te stellen van de correctie.
 • Recht op verwijdering. Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Indien uw persoonsgegevens openbaar werden gemaakt, zal Aprico redelijke stappen ondernemen om de verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens op de hoogte te brengen van uw verzoek tot verwijdering en om de ontvangers van de persoonsgegevens op de hoogte te brengen van uw verzoek tot verwijdering.
 • Recht op beperking van de verwerking. Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen en, in geval van beperking, de verwerking te beperken tot enkel de opslag ervan.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen, die u naar eigen goeddunken kunt hergebruiken. Op uw verzoek is Aprico verplicht uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht van bezwaar. U heeft het recht om zich op bepaalde gronden te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht om zich te allen tijde te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 • Recht op herroeping van de toestemming. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat deze intrekking de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking aantast.
 • Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering. In het geval van geautomatiseerde individuele besluitvorming heeft u het recht om een menselijke tussenkomst te verkrijgen, uw standpunt kenbaar te maken, een verklaring te krijgen voor de geautomatiseerde beslissing en deze beslissing aan te vechten.
 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit.

7. Hoe vraagt u informatie aan?

Vul in eerste instantie het contactformulier op de website in, waarin de aanvraag wordt toegelicht. De verantwoordelijke van Aprico Data Privacy zal zo nodig reageren. Aprico zal een passend en geldig identiteitsbewijs eisen voordat er gegevens van persoonlijke aard worden gedeeld.

8. Externe links

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van andere websites die toegankelijk zijn vanaf onze website. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op het verzamelen of gebruiken van persoonlijke informatie door andere websites.

9. Wijzigingen in het privacybeleid

Het is mogelijk dat we dit Privacybeleid af en toe moeten aanpassen aan veranderingen in onze bedrijven of de manier waarop we informatie gebruiken. Als we besluiten dit Privacybeleid te wijzigen, zullen we deze wijzigingen bekendmaken in een herzien Privacybeleid dat toegankelijk is via onze website. Tenzij anders vermeld, zullen we informatie gebruiken in overeenstemming met het Privacybeleid dat van kracht was toen de informatie werd verzameld.

Als we de manier waarop we individueel identificeerbare informatie die is verzameld onder een ander Privacybeleid gebruiken of openbaar maken, materieel wijzigen, stellen we de betrokken personen via e-mail op de hoogte en bieden we een redelijke mogelijkheid om af te zien van het herziene gebruik of de openbaarmaking (wat ertoe kan leiden dat een persoon volledig wordt verwijderd uit onze databases).

10. Contactgegevens

Als u verzoeken, vragen of opmerkingen heeft over dit privacy- en cookiebeleid, kunt u contact met ons opnemen via: info@aprico-consult.com

Loopbanen mogelijkheden

We zijn altijd op zoek naar getalenteerde mensen,
ben jij daar een van?